• DostupnáVšeobecné obchodní podmínky

Tvorba webů


I. Úvodní ustanovení

        1.1 Zhotovitel: Anna Krejčová, IČO 74576747 se sídlem Přeštická 9, Plzeň, 30100 , dále jako „Zhotovitel“.

        1.2 Objednatel: Objednatelem služeb může být fyzická nebo právnická osoba, které Zhotovitel poskytuje služby na základě objednávky nebo smlouvy, dle těchto podmínek, dále jako „Objednavatel“.

        1.3 Všeobecné obchodní podmínky: Všeobecné obchodní podmínky, dále jako „VOP“.

        1.4 Odchylná ujednání ve Smlouvě mají přednost před ustanoveními VOP.

II. Objednání služeb – smlouva

        2.1 E-mailová zpráva, messanger či objednání přes calendly rezervační systém, z níž zřetelně vyplývá požadavek na objednání konkrétní služby, může být rovněž považována za E-mailovou závaznou objednávku bez dalšího potvrzení Objednatele.

        2.2 Smlouva se uzavírá písemně, nebo elektronicky formou e-mailu. Telefonické objednávky nejsou akceptovány.

        2.3 Smlouva je uzavřena v okamžiku, kdy Zhotovitel akceptuje Objednávku zaslanou Objednatelem.

        2.4 Zhotovitel má právo odmítnout realizaci objednávky v případě, že je v rozporu se zákony, dobrými mravy, vyhláškami, pokud odporuje zájmům Zhotovitele nebo pokud by mohla poškodit dobré jméno Zhotovitele.

        2.5 Údaje dodané Objednatelem jsou Zhotovitelem považovány za správné a platné. Objednatel je povinen uvést pravdivé údaje. Zhotovitel není povinen tyto údaje ověřovat či jinak kontrolovat.

        2.7 Objednatel potvrzuje, že jím poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že jde z jeho strany o dobrovolné poskytnutí údajů.

        2.8 Objednatel souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání Smlouvy.

        2.9 Objednatel bere na vědomí, že Zhotovitel není povinen uzavřít smlouvu nebo přijmout objednávku a to zejména s osobami, které dříve podstatným způsobem porušily smlouvu včetně VOP.

        2.10 Objednatel bere na vědomí, že objednání hostingových služeb a doménového jména musí provádět samostatně a na své náklady a jméno.

 III. Podklady pro tvorbu díla

        3.1 Objednatel dodává veškeré textové podklady, překlady, dokumenty atd. pokud dodání obsahového materiálu nebylo sjednáno jinak.

        3.2 Objednatel je povinen dodat veškeré podklady, jejichž použití vyžaduje následná tvorba a to v elektronické podobě prostřednictvím e-mailu, nebo nahráním na cloudové úložiště Google Drive. A to zejména dotazník, všechny kontaktní informace pro použití na web, sociální sítě, přístupy na hosting, do databáze a v případě redesignu webu do administrace webu.

        3.3 Fotografie a obrázky dodat ve formátu jpg, jpeg, nebo png. V případě loga může být použitý formát svg či png.

        3.4 Textové podklady dodat ve formátech doc, docx, .odt nebo txt (stránky musí být řádně označeny a viditelně odděleny).

        3.5 Zhotovitel nezodpovídá za chyby a problémy, jestliže tyto chyby byly způsobeny použitím materiálů předaných mu Objednatelem v případě, že Zhotovitel nemohl vliv těchto materiálů zjistit nebo na jejich použití Objednatel trval.

IV. Pravidla pro obsah

        4.1 Objednatel nesmí provozovat závadný obsah a nesmí v rámci služeb šířit počítačové viry a nevyžádané sdělení obecně.

        4.2 Objednatel nese odpovědnost za publikovaný obsah jeho webových stránek (porušení práv k ochranným známkám, práv k obchodní firmě, autorských práv, novely zákona).

        4.3 Zhotovitel nezodpovídá za protiprávní úkony Objednatele v souvislosti s dodaným obsahovým materiálem (porušení práv k ochranným známkám, práv k obchodní firmě, autorských práv, novely zákona).

        4.4 Zhotovitel je případně povinen odstranit protiprávní informace uložené Objednatelem, dozví-li se o jejich protiprávnosti. Tyto kroky jsou následně účtovány Objednateli.

        4.5 Zhotovitel na svých webových stránkách zveřejňuje pouze prověřené recenze od reálných klientů. Tyto recenze Zhotovitel obdržel po dodání díla Objednateli prostřednictvím e-mailové pošty, anebo prostřednictvím třetí strany (hodnocení na Facebookové stránce, hodnocení na LinkedIn profilu, recenze na Google, facebook Messanger). Recenze prostřednictvím třetích stran nemá Zhotovitel ve své moci a není možné zaručit ověření.

 

V. Práva a povinnosti

        5.1 Objednatel je povinen se před zadáním objednávky / poptávky seznámit s obsahem VOP, které jsou veřejně přístupné na webu .https://onlinedzungle.cz/vseobecne-obchodni-podminky-tvorba-webu/

        5.2 Zhotovitel má povinnost dle novely občanského zákoníku č. 374/2022 Sb ze dne 7.12.2022 Objednateli zaslat na e-mail tyto znění VOP ve formátu PDF.

        5.3 Objednatel se zavazuje zajistit Zhotoviteli veškeré podmínky nezbytné pro řádné poskytování služeb, zejména se Objednatel zavazuje zajistit a/nebo poskytnout všechny potřebné podklady a přístupy a to bez zbytečného odkladu.

5.4. Zhotovitel se zavazuje během zpracovávání dílo konzultovat s Objednatelem a případné změny při provádění díla může provádět jen se souhlasem Objednatele. Jednotlivé kroky zajištění předmětu díla budou realizovány až po odsouhlasení jejich finálních návrhů Objednatelem. Pokud Objednatel neposkytne v dostatečném předstihu Zhotoviteli potřebné pokyny, je Zhotovitel oprávněn postupovat samostatně tak, aby byly řádně chráněny zájmy Objednatele, které Zhotovitel zná.

        5.5 Zhotovitel dílo jako celek i jeho jednotlivé výstupy zpracuje bez věcných a formálních chyb, v řádné kvalitě, včas a v dohodnuté formě.

        5.6 Zhotovitel je povinen v průběhu provádění díla informovat Objednatele o skutečnostech, které mohou mít vliv na provedení díla. Zhotovitel je při plnění této smlouvy povinen postupovat s náležitou odbornou péčí, zajišťovat plnění smlouvy v souladu se zájmy Objednatele, které zná nebo znát má, oznámit Objednateli všechny okolnosti, které zjistí při výkonu své činnosti a jež mohou mít vliv na změnu pokynů Objednatele. Zjistí-li Zhotovitel kdykoliv v průběhu plnění této smlouvy, že pokyny Objednatele jsou nevhodné či pro plnění předmětu této smlouvy neúčelné, je povinen na to Objednatele upozornit.

        5.7 S osobními údaji Objednatele je nakládáno plně v souladu s ustanoveními zákona č. 101/2000 Sb.

        5.8 Zhotovitel při realizaci díla postupuje samostatně a není při provádění díla vázán pokyny Objednatele.

        5.9 Zhotovitel si vyhrazuje právo dočasně přerušit či omezit poskytování služby v nezbytném rozsahu bez předchozího upozornění Objednatele, je-li služba využívána v rozporu se smlouvou, objednávkou nebo při porušení závazků daných VOP.

        5.10 Zhotovitel si vyhrazuje právo poskytnout údaje nutné pro výkon díla třetím stranám – například při registraci domény, zřízení webhostingu, zajištění tisku atd.

        5.11 Zhotovitel si vyhrazuje právo upravit funkce a grafické provedení webových stránek v rámci funkčnosti, responzivity a správného zobrazení u materiálů dodaných ke zpracování Objednatelem.

        5.12 Zhotovitel nenese zodpovědnost za obchodní výsledky Objednatele.

        5.13 Objednatel je povinen zajistit správnou formu právních dokumentů (o ochraně osobních údajů / GDPR, využití cookies, obchodní a jiné podmínky, novely zákona, aj.). Objednatel nenese zodpovědnost za nesprávnost těchto údajů a/nebo nedodržení zákonných norem.

VI. Fakturace a platební podmínky

        6.1 Objednatel se zavazuje k zaplacení ceny za provedení díla včetně víceprací nad rámec dohodnuté ceny, která mu bude známá a domluvená v průběhu provádění díla.

        6.2 Zhotovitel je oprávněn požadovat od Objednatele zálohu na realizaci díla ve výši 33 % z celkové ceny před započetím tvorby díla. Zbývající část ceny je Objednatel povinen uhradit před převzetím díla dle faktury.

        6.3 Faktury jsou vystavovány se splatností 3 až   7 dnů a zasílány v elektronické podobě na e-mailovou adresu Objednatele v den vystavení.

        6.4 Objednatel se zavazuje provádět platby nejpozději k datu splatnosti faktury nebo výzvy k platbě. Dnem platby se rozumí den připsání platby na účet Zhotovitele.

        6.5 Teprve po úplném uhrazení faktury nebo výzvy k platbě obdrží Objednatel plné přístupy k webovým stránkám a k administraci služeb.

        6.6 Zálohu na realizaci objednávky je povinen Objednatel uhradit do 7 dnů pracovních dnů od potvrzení objednávky. Záloha na realizaci je nevratná.

        6.7 Schválením díla uznává Objednatel svůj peněžní závazek vůči Zhotoviteli.

        6.8 Objenatel je povinen provést platbu dle pokynů vystavené faktury v přesné částce a označit ji uvedeným variabilním symbolem.

        6.9 V případě prodlení s platbou Objednatele za doobjednané služby a rozšíření stávajícího díla je Zhotovitel oprávněn zakázat užívání již předaných prvků, pozastavit přístup Objednatele do správy webových stránek, případně k jejich odstavení.

    VII. Podmínky dodání a předání díla

        7.1 Dílo zůstává ve vlastnictví Zhotovitele až do úplného uhrazení faktury a všech závazků vůči Zhotoviteli. Do doby uhrazení ceny díla není Objednatel oprávněn využívat dílo pro svůj prospěch.

        7.2 V případě, že je webová stránka spuštěna před úplným uhrazením všech závazků Zhotoviteli, má Zhotovitel právo pozastavit webovou stránku a znepřístupnit ji veřejnosti do doby úplného splacení všech závazků.

        7.3 Získání přístupu ke zdrojovému kódu webové prezentace ze strany Objednatele zbavuje Zhotovitele veškeré odpovědnosti za škodu a odpovědnosti za vady webové prezentace a to i v případě, kdy nebyla podepsána písemná dohoda. Zhotovitel v žádném případě nezodpovídá za problémy respektive ušlý zisk, který by vznikl zásahem Objednatele do kódu prezentace, vadou díla, či jeho nedostupností.

        7.4 Dílo nebo objednávka je dokončena ve stanoveném termínu nebo dříve.

        7.5 Bude-li Objednatel v prodlení s dodáním potřebných podkladů, je Zhotovitel oprávněn posunout výše uvedené termíny plnění o dobu prodlení Objednatele s dodáním potřebných podkladů, případně navíc o dobu potřebnou k opětovné alokaci zdrojů potřebných pro poskytnutí dodávky služeb.

        7.6 Pokud Objednatel nebude schopen nebo ochoten pokračovat v realizaci díla nebo dodat podklady nezbytné pro pokračování v realizaci dodávky tak, aby byla poskytnuta v dohodnutém termínu, je povinen uhradit k tomuto termínu alikvotní částku odpovídající ceně dodávky realizované k tomuto datu.

 

    VIII. Údržba webových stránek

        8.1 Rozsah prací spadající do údržby webových stránek naleznete na stránkách

           https://onlinedzungle.cz/

        8.2 Objednatel není povinen se Zhotoviteli zavázat k placení měsíční údržby webových stránek. K nepřijetí údržby není vázaná služba dodání webových stránek. Služba údržba webových stránek je doplňkovou a volitelnou službou.

        8.3 Objednatel se zavazuje nahlásit závady bezprostředně po jejich zjištění primárně na e-mailovou adresu: anna@onlinedzungle.cz

        8.4 Zhotovitel se zavazuje zahájit úpravu zjištěných vad nejdéle do:

  1. a) 72 hodin u textových vad
  2. b) 48 hodin u grafických vad
  3. c) 24 hodin v případě vad ve funkčnosti webových stránek

        8.5 Vady, které nespadají do shora uvedených kategorií, budou odstraněny nejpozději do 5 pracovních dnů od zahájení nápravy.

        8.6 Pokud Objednatel neposkytne Zhotoviteli náležitou součinnost pro řádný výkon smluvených prací, nemůže se dovolávat lhůt plnění uvedených v tomto článku.

        8.7 Cena za údržbu webových stránek bude Objednateli známá v kalkulaci za dodání webových stránek. Cena je vypočítána dle velikosti webových stránek a náročnosti funkcí.

        8.8 Cena za službu je splatná maximálně první den každého měsíce., jestliže není sjednáno jinak.

        8.9 Zhotovitel vystaví fakturu minimálně 14 dnů před koncem měsíce.

 

IX . Vady zapříčiněné cizím zaviněním

        9.1 Závady zapříčiněné cizím zaviněním nejsou považovány za závady způsobené Zhotovitelem a Zhotovitel nenese žádnou odpovědnost za tyto škody. Objednatel není oprávněn požadovat bezplatné odstranění závad. Toto zjištění není považováno jako porušení funkčnosti ze strany Zhotovitele.

        9.2 Závady zapříčiněnými cizím zaviněním se rozumí závady vzniklé na webových stránkách při manipulaci Objednatele nebo jeho spolupracovníků se zdrojovými soubory stránek, serveru, manipulaci s databází, nastavením parametrů serveru, které zapříčiní závady na webových stránkách a také závady vzniklé útokem na stránky třetí osobou hackerskými útoky, malware a výpadky webhostingových služeb.

        9.3 Odstranění vad spojené se zjištěním útoků třetích stran je možno řešit při zaplacení hodinové sazby.

        9.4 Zhotovitel nezodpovídá za problémy respektive ušlý zisk, v případě závady ze strany hostingové společnosti, jako například nedostupnost serveru, zavirování webové stránky, problémy vzniklé únikem dat, apod.

 

X. Reklamace a odstoupení od smlouvy

        10.1 Zhotovitel je oprávněn odstoupit od smlouvy ze zákonných důvodů, zejména pak v případě, jestliže je Objednatel s placením záloh nebo splátek v prodlení delším než 14 dnů.

        10.2 Zhotovitel je oprávněn odstoupit od smlouvy, jestliže je termín pro předání podkladů pro dokončení díla nebo termín konečné kontroly a schválení díla překročen Objednatelem o více než jeden měsíc.

        10.3 Je-li k tvorbě díla nutná součinnost Objednatele, je Zhotovitel oprávněn určit přiměřenou lhůtu k součinnosti a po jejím uplynutí může od smlouvy odstoupit, upozorní-li na takový následek Objednatele.

        10.4 Reklamaci může uplatňovat pouze Objednatel, tj. osoba, která provádí objednávku, nebo osoba uvedená v objednávce.

        10.5 Odstoupením od smlouvy nebo stornování potvrzené objednávky vzniká Zhotoviteli nárok na úhradu prací, které byly zhotoveny do data odstoupení od smlouvy a to nejpozději do 7 dnů.

        10.6 Objednatel má možnost odstoupit od smlouvy v okamžiku, kdy je zásadně nespokojen s grafickým návrhem vytvořeným Zhotovitelem a to pouze v případě, kdy se grafický návrh podstatně neslučuje se zadáním Objednatele.

 

XI. Závěrečná ustanovení

        11.1 V případě vyšší moci je každá strana zproštěna svých závazků ze Smlouvy a jakékoliv prodlení v plnění jakéhokoliv závazku vyplývajícího ze Smlouvy bude tolerováno a smluvní strana postižená zásahem vyšší moci nebude odpovědná za škody nebo jinak, pokud takové prodlení nebo škoda bude přímým nebo nepřímým důsledkem vyšší moci.

        11.2 Tyto Všeobecné obchodní podmínky tvoří nedílnou součást každé objednávky či smlouvy.

        11.3 Veškeré zde neuvedené vztahy smluvních stran se řídí dle platného zákoníku.

        11.4 Objednatel souhlasí s těmito Obchodními podmínkami.

        11.5 Zhotovitel a Objednatel se dohodli, že plně uznávají elektronickou formu komunikace, zvláště pak prostřednictvím e-mailové pošty a internetové sítě, jako platnou a závaznou pro obě smluvní strany.

        11.6 Tyto Obchodní podmínky nabývají účinnost od 14.3. 2023

Krejčová Anna (v onlinu Anna Fink)